Mr. Zou Haiyan and the Guangzhou Institute of Certified Public Accountants Jiang Jianping Secretary-General and Guangdong Zhongjiang Zhujiang accounting firm accountant Mr. Jiang Hongfeng photo

Postdate: 2016-11-09

Mr. Zou Haiyan and Mr. Jiang Jiangping (left), the Secretary-General of the Guangzhou Institute of Certified Public Accountants and the Chief Accountant of Guangdong Zhongzhong Zhujiang Certified Public Accountants